Laboratorium

Doen is het nieuwe denken. Binnen ons laboratorium werken we aan concrete stappen in de praktijk

Werken aan de toekomst door nu de ruimte en elkaar op te zoeken

Onze manier van denken en doen heeft al mooie praktijkvoorbeelden opgeleverd zoals De Werkgeverij en het Transitiebedrijf. Wilt u ook aan de slag om op een innovatieve manier de interne en regionale arbeidsmarkt met elkaar te verbinden?

Neem contact op met Nicolette Horn (laboratorium@centrumvoorarbeidsmarktinnovatie.nl)

Strategische Dialoogtafels Werkzekerheid
In aanloop naar het kennisfestival organiseren we subregionale dialoogtafels waar overheid en ondernemers samen aan de slag gaan om nieuwe innovaties op de eigen subregionale arbeidsmarkt tot stand te brengen. De dialoogtafels leveren al de eerste resultaten op, zoals de Achterhoekse Talentweek, De Dialoog “Afstand bestaat niet in Midden Gelderland, etc.

De Achterhoekse Talentenweek van 16 tot en met 20 april 2018
Het werkgeversservicepunt Achterhoek, POA Achterhoek en WGV zorg en welzijn organiseren samen deze Talentenweek. In deze week krijgen 30 werkzoekenden een uniek aanbod van talentgesprekken, workshops, testen en praktijkgerichte gastlessen van regionale werkgevers en onderwijs. Aan het eind van de week hebben zij hun talenten in kaart en kunnen zij gematcht worden op werk in de regio.
Over een mooie regionale samenwerking gesproken: Alle partijen dragen belangeloos hun steentje bij in deze week. Het Graafschap College stelt voor deze week hun locaties in Groenlo en Doetinchem gratis ter beschikking.

Regionale experimenten

Inclusief organiseren met zelfregie succesvoller
Zelfregie is de sleutel tot het eigen leren van werkzoekenden, werknemers, werkgevers en ook werkcoaches. Arbeidsmarktinnovators Wilma de Wolf en Jan Heeres ontdekten dit bij zowel loopbaanoriëntatie projecten voor scholieren als ook bij Startpleinen Techniek voor zijinstromers. Startpleinen zijn laagdrempelige bijeenkomsten voor duurzame verbindingen tussen werkgevers en werkzoekenden. Echter resultaten van Startplein bijeenkomsten stagneren en de kloof tussen beide partijen lijkt onoverbrugbaar. De arbeidsmarktinnovators ontdekten interessante parallellen tussen leren bij loopbaanoriëntatie door scholieren en de behoefte aan leren door oriëntatie bij werkzoekenden. Via het procesgerichte model van loopbaanleren doen leerlingen ervaringen op in de beroepspraktijk en door daar met begeleiding op te reflecteren wordt stapsgewijs de eigen beroepsidentiteit ontwikkeld. Veel werkzoekenden zijn vastgelopen in hun loopbaanleren en zijn negatief gaan denken ten aanzien van hun kansen op werk. Door verlies van zelfvertrouwen en motivatie ontstaat dan een passieve houding en is zelfregie ver te zoeken.

Vanuit hun praktijk en met een theoretische onderbouwing met o.a. boundary crossing, zelfregie, werkplekleren en inclusief organiseren, ontwikkelden de arbeidsmarktinnovators een aanpak uitgewerkt in de pilot Startplein Techniek met loopbaanleren. Hierin komt de zelfregie visie van de arbeidsmarktinnovators aan bod en de rol van werkzoekenden, werkcoaches en werkgevers.

In deze pilot gaan werkgevers een werkrelatie met werkzoekenden aan door hen een oriëntatiestageplaats te bieden. De werkzoekende krijgt medezeggenschap in de samenstelling van het takenpakket waarmee hij start en in het formuleren van zijn ontwikkeldoelen. Tijdens deze oriëntatie werkt hij aan zijn vaardigheden voor zelfsturing en zelfregulatie en ontwikkelt zo zijn zelfregie in een intensief proces van werkplekleren met frequente reflectiegesprekken met de werkcoach en werkbegeleider. De werkgever kiest hierbij voor een inclusieve arbeidsorganisatie en richt zich zo op diverse groepen werkzoekenden. Door zelf zelfregie te leren, kan hij stimuleren dat werknemers zelfregie nemen. De werkgever moet dit via het faciliteren van werkplekleren versterken.

Informatie: Jan.Heeres@btechs.nl (06-280 43 751) of Wilma.deWolf@btechs.nl (06-278 32 611).

Camino Vitea: Goedwerk.nl

Camino Vitae is een nog zeer jonge stichting die een belangrijke bijdrage wil leveren voor een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin ieder mens ertoe doet. De stichting richt zich via het platform Goedwerk.nl in het bijzonder op de 50-plussers, van LBO- tot HBO-niveau. Goedwerk.nl spoort mensen aan om zelf de regie te pakken en keuzes te maken om met plezier in werk en leven, gezond en fit oud te worden.

Ons doel is via het platfom Goedwerk.nl mensen van 50 jaar en ouder bewust te maken, dat ze zelf regie kunnen voeren over de effecten van de veranderde arbeidsmarkt op hun leven. Samen met generatiegenoten werken ze in acht dagdelen een persoonlijk toekomstplan uit, met daarin aandacht voor:
• De match tussen hun huidige functie en werk dat ze echt geschikt en passend vinden voor de komende periode;
• De persoonlijke gezondheid en wat te doen om fit te zijn/blijven;
• Laten inzien dat zelf regie nemen een voorwaarde is om gezond en fit actief bezig te blijven;
• De financiële kansen en bedreigingen in deze levensfase.

Goedwerk.nl voert de komende periode enkele pilots uit in de Achterhoek en Liemers om het programma aan te scherpen. Potentiële deelnemers melden zich aan via: http://www.goedwerk.nl/.
Na de pilots komt het programma beschikbaar voor andere regio’s. De eerste pilot start in maart in Berkelland.